IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Ocena vzdržne zadolženosti

Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost je izračunana na podlagi javno objavljenih računovodskih izkazov poslovnega subjekta. Metodologija izračuna vključuje več dejavnikov, in sicer sposobnost servisiranja finančnih obveznosti na podlagi ustvarjenega denarnega toka iz poslovanja, kapitaliziranost in premoženjsko stanje poslovnega subjekta. Upoštevajo se izkazane finančne obveznosti v bilanci stanja, brez morebitnih izvenbilančnih obveznosti (dana poroštva, garancije, itd.). Morebitne finančne obveznosti do lastnikov ali drugih povezanih oseb so obravnavane enako, kot vse druge finančne obveznosti.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance