IFIN, Inštitut za finance
English

Bonitetne informacije


Ocena maksimalne vzdržne zadolženosti

Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost dopolnjuje informacijo o bonitetni oceni. Bonitetna ocena je pripisana na podlagi ocenjene verjetnosti za nastop dogodka neplačila, ne daje pa informacije o razredu velikosti ocenjevanega poslovnega subjekta. Informacijo s tega vidika dopolnjuje ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost, ki je absolutno izražena in odraža finančno moč poslovnega subjekta.

Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost je izračunana na podlagi javno objavljenih računovodskih izkazov poslovnega subjekta. Spreminja se lahko tekom leta, upoštevaje tveganje, določeno z bonitetnim modelom S.BON AJPES, kot tudi med leti glede na dosežene rezultate poslovanja in spremembe v strukturi bilance stanja.

Metodologija izračuna vključuje več dejavnikov, in sicer sposobnost servisiranja finančnih obveznosti na podlagi ustvarjenega denarnega toka iz poslovanja, kapitaliziranost in premoženjsko stanje poslovnega subjekta. Upoštevajo se izkazane finančne obveznosti v bilanci stanja, brez morebitnih izvenbilančnih obveznosti (dana poroštva, garancije, itd.). Morebitne finančne obveznosti do lastnikov ali drugih povezanih oseb so obravnavane enako, kot vse druge finančne obveznosti.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance