IFIN, Inštitut za finance
English

Bonitetne informacije

Bonitetne informacije za slovenske poslovne subjekte. Preverite bonitetno oceno poslovnih partnerjev in znižajte tveganost svojega poslovanja.

S.BON AJPES model

V sodelovanju z AJPES je IFIN, Inštitut za finance razvil metodologijo (S.BON AJPES model) za določanje bonitetnih ocen slovenskih poslovnih subjektov (podjetij, zadrug in samostojnih podjetnikov), ki je skladna s pravili Basel II.

Model S.BON AJPES temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno populacijo slovenskih podjetij, zadrug in samostojnih podjetnikov v daljšem obdobju. Vključuje večje število podmodelov, in sicer ločeno za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, v okviru teh pa več sektorskih podmodelov glede na osnovno dejavnost ocenjevanih ekonomskih subjektov ter ločeno obravnavo novoustanovljenih ekonomskih subjektov oziroma ekonomskih subjektov s krajšim obdobjem poslovanja.

Bonitetne ocene so slovenskim podjetjem, zadrugam in samostojnim podjetnikom pripisane na podlagi računovodskih izkazov za zadnje poslovno leto in iz njih izračunanih kazalnikov, ki predstavljajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila. Kot dogodek neplačila je v teh ocenah upoštevan stečaj, likvidacija in prisilna poravnava v primeru podjetij in zadrug ter osebni stečaj podjetnika in prisilna poravnava nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov. Bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES tako temeljijo na oceni verjetnosti, da se bo v podjetju ali zadrugi oziroma pri samostojnem podjetniku v obdobju 12 mesecev po sestavitvi računovodskih izkazov zgodil kateri od navedenih insolventnih dogodkov.

S ciljem, da bi v bonitetni oceni, izdani na določen dan, v največji možni meri upoštevali razpoložljive tekoče informacije o poslovanju in plačilni sposobnosti, pri določitvi trenutne bonitetne ocene upoštevamo tudi tekoče podatke o blokadah transakcijskih računov poslovnih subjektov in objave slovenskih sodišč o insolventnih postopkih. Prav tako se kot dodatni kriterij pri določanju trenutne bonitetne ocene upoštevajo podatki o plačilni sposobnosti podrejenih (odvisnih) družb ter podatki in informacije iz revidiranih letnih poročil in revizorjevega mnenja.

S.BON AJPES slovenske poslovne subjekte (podjetja, zadruge in samostojne podjetnike) glede na kreditno tveganje razvrsti v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Bonitetna ocena SB10d je pripisana poslovnim subjektom pri katerih dejansko pride od nastopa dogodka neplačila. Nepristranske bonitetne ocene za celotno populacijo slovenskih poslovnih subjektov (podjetij, zadrug in samostojnih podjetnikov), bodo zainteresiranim uporabnikom služile za ocenitev kreditnega tveganja povezanega z verjetnostjo nastopa dogodka neplačila in za presojo zmožnosti poravnavanja obveznosti za poljubni slovenski poslovni subjekt.

Več o vrstah bonitetnih informacij, izdelanih s S.BON AJPES modelom

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance