IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2014

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2014 je zaznamovala oživitev prodaje na domačem trgu, predvsem pa rast prihodkov na trgu EU, ter znižanje stroška energije zaradi razmer na trgu energentov. Posledično so gospodarske družbe dosegle visoko rast dobička iz poslovanja. Rezultat financiranja se je pomembno izboljšal zaradi znižanja finančnih odhodkov (nadaljevanje trenda razdolževanja in zniževanja obrestnih mer) ter velikega povečanja finančnih prihodkov predvsem zaradi povečanja finančnih prihodkov iz deležev in drugih naložb (ugodni trendi na finančnih trgih, privatizacija in prevzemne aktivnosti). Kljub visoki rasti čistega dobička donosnost kapitala ostaja relativno nizka.

Rasti prihodkov na trgu EU in krepitev prodaje doma

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2014 povišali za 4,7% na 76,5 mia EUR. Podobno kot prejšnja leta je k povečanju prihodkov največ prispeval izvoz na trg EU – dinamika rasti se je še povečala in je znašala 12,4%. Izboljšanje domačih makroekonomskih razmer in krepitev zaupanja potrošnikov sta se po več letih neugodnih trendov odrazila tudi v povečanju prihodki od prodaje na domačem trgu (+3,4%). Veliko povečanje prihodkov na trgu EU je delno tudi posledica vstopa Hrvaške kot pomembne izvozne partnerice v EU z julijem 2013, kar se je na drugi strani odrazilo v znižanju prihodkov od prodaje na trgu izven EU (-7,3%).

Znižanje stroška energije in pomembno povišanje EBIT

Pozitivni trendi pri prihodkih so se odrazili tudi v povečanju dobička iz poslovanja (EBIT). Stroški blaga, materiala in storitev (+3,9%) so zaostajali za rastjo prihodkov, najbolj na račun znižanja stroškov energije (-6,3%). Znižanje stroška energije je posledica padca cen energentov zaradi znanih razmer na trgu energentov. Kljub višjim stroškom dela (+5,9%) in nadaljnji rasti prevrednotevalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih (+27,4%), kar je posledica plačilne nediscipline in še vedno velikega števila insolventnih postopkov, se je dobiček iz poslovanja povišal za spodbudnih 12,1%, povprečna EBIT marža pa je znašala 3,37%. Povišanje dobička iz poslovanja kaže na okrevanje slovenskega gospodarstva v letu 2014.

Izboljšanje rezultata iz financiranja zaradi povišanja prihodkov iz deležev


V letu 2014 se je nadaljeval trend zniževanja finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti (-4,6%), kar je tako posledica znižanja zadolženosti kot tudi nadaljnjega znižanja aktivnih obrestnih mer. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, so se znižali za 8,0%.

Na drugi strani so k izboljšanju rezultata iz financiranja prispevali finančni prihodki, ki so se povečali za 19,8%, in sicer predvsem na račun povečanja finančnih prihodkov iz deležev v družbah v skupini (+36,9%), finančnih prihodkov iz deležev v drugih družbah (+72,3%) in finančnih prihodkov iz drugih naložb (+28,1%). Povečanje finančnih prihodkov je posledica višjega izplačila dividend in pozitivnega gibanja na finančnih trgih - privatizacije in s tem povezanih prevzemnih aktivnosti, kar se je odrazilo v realizaciji kapitalskih dobičkov pri prodaji delnic. Zaradi znižanja tržnih obrestnih mer v Sloveniji in na trgu EMU so bili kapitalski dobički realizirani tudi pri prodaji dolžniških vrednostnih papirjev.

Nadaljevanje trenda razdolževanja

V letu 2014 se je nadaljeval trend razdolževanja slovenskega gospodarstva, dobri rezultati iz poslovanja so omogočili celo povečanje dinamike razdolževanja. Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2014 dosegel 41,9%, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 82,3%. K povečanju kapitala so prispevale tudi dokapitalizacije podjetij v denarju ali s stvarnimi vložki (konverzije terjatev) – osnovni kapital se je povečal za 2,9% oziroma za 452,9 mio EUR.

Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in prilagojenim denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), iz katerega so izločeni enkratni in nedenarni učinki, je konec leta 2014 znašalo 6,0. V kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in prilagojenim EBITDA znašalo 5,2, kar pomeni 10,9% znižanje glede na konec leta 2013. V kolikor slednji kazalnik izračunamo upoštevaje le neto finančne obveznosti do bank ta znaša 2,9 oziroma kar 18,3% manj kot konec leta 2013.

Veliko povečanje čistega dobička, še vedno nizka donosnost lastniškega kapitala


Čisti dobiček poslovnega leta se je v letu 2014 glede na leto 2013 povišal za 77,0%. Donosnost lastniškega kapitala je znašala 2,53%, kar je kljub izboljšanju še vedno relativno nizka donosnost. Povečanje čistega dobička je tako posledica višjega dobička iz poslovanja kot tudi izboljšanja rezultata iz financiranja.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance