IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

Pozitivni trendi pri poslovanju gospodarskih družb iz preteklih let, so se nadaljevali tudi v letu 2016. Generator povečanja čistih prihodkov od prodaje je bil tudi v letu 2016 izvoz na trg EU, opazno pa se je povečala tudi dinamika rasti domačega povpraševanja. Rast stroškov je, z izjemo stroškov dela, zaostajala za rastjo čistih prihodkov od prodaje, kar se je skupaj z znižanjem odpisov vrednosti zaradi močnega znižanja prevrednotevalnih poslovnih odhodkov, odrazilo v velikem povečanju dobička iz poslovanja. Dinamika razdolževanja se je upočasnila, pozitivna gibanja na finančnih trgih pa so prispevala k pomembnemu izboljšanju rezultata iz financiranja. Posledično se je močno povečal ustvarjen čisti dobiček in donosnost kapitala.

Nadaljevanje konjunkture na trgu EU in krepitev domačega povpraševanja


Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2016 povečali za 4,6%, v strukturi pa najbolj čisti prihodki od prodaje na trg EU, ki so se povečali za 7,4%. Nadaljevanje konjunkture na glavnih izvoznih trgih EU je pozitivno vplivalo na rezultate poslovanja, po šibki dinamiki v preteklih letih pa se je opazneje okrepilo tudi domače povpraševanje, tako da so se čisti prihodki od prodaje na domačem trgu povečali za 3,8%. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU so stagnirali.

Zaostajanje rasti stroškov za rastjo prihodkov; izjema stroški dela

Stopnja rasti stroškov blaga, materiala in storitev (+3,9%) je za 0,7 odstotne točke zaostajala za rastjo čistih prihodkov od prodaje, in sicer predvsem na račun nadaljnjega znižanja stroškov energije (-1,2%). Za več kot 7% so se povečali stroški dela in povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom. S tem je rast stroškov dela že tretje leto zapored pomembno presegla stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje.

Bistveno znižanje odpisov vrednosti

V letu 2016 so se glede na leto 2015 bistveno znižali prevrednotevalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih (-64,0%) in prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (-21,0%). Posledično so se skupni odpisi vrednosti znižali kar za 517 mio EUR in to kljub dejstvu, da se je amortizacija povečala za 4,0%. Znižanje odpisov kaže na izboljšanje razmer na trgu nepremičnin (znižanje odpisov opredmetenih osnovnih sredstev) in pri plačilni disciplini (znižanje odpisov obratnih sredstev).

Povečanje dobička iz poslovanja in EBIT marže

Zaostajanje rasti stroškov blaga, materiala in storitev za rastjo prihodkov in močno znižanje odpisov vrednosti, se je kljub visoki rasti stroškov dela odrazilo v povečanju neto dobička iz poslovanja (EBIT) za visokih 38,9%. EBIT marža je znašala 4,71%. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) izračunan kot EBIT povečan za amortizacijo se je povečal za 20,6%, EBITDA marža je znašala 8,6%.

Veliko znižanje finančnih odhodkov

Trend znižanja finančnih odhodkov iz leta 2015 se je v letu 2016 nadaljeval in postal še bolj izrazit. Finančni odhodki so se znižali za 20,2%, in sicer tako zaradi znižanja finančnih odhodkov za obresti (-22,5%) kakor tudi zaradi znižanja finančnih odhodkov iz oslabitev in odpisov finančnih naložb (-26,2%). Ugodne razmere na finančnih trgih in nizke obrestne mere ter razdolževanje so pomembno prispevali k izboljšanju rezultata iz financiranja, ki se je glede na leto 2015 izboljšal za 480,0 mio EUR in prispeval svoj del k izboljšanju čiste dobičkonosnosti.

Znižanje dinamike razdolževanja

V letu 2016 se je podobno kot v preteklih letih nadaljeval trend razdolževanja slovenskega gospodarstva, vendar so se finančne obveznosti znižale bistveno manj kot v letu 2015. Če je znižanje finančnih obveznosti v letu 2015 preseglo 2 mia EUR, so se le te v letu 2016 znižale le za 178,6 mio EUR. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da se je slovensko gospodarstvo približalo dolgoročno vzdržni ravni zadolženosti, s krepitvijo domačega povpraševanja in s tem pričakovano krepitvijo investicij, pa bi v letu 2017 po dolgem času lahko prišlo do preobrata trenda. Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2016 dosegel 46,8%, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 63,0%.

Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2016 znašalo 3,8, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 3,1, kar pomeni 17,6% znižanje glede na konec leta 2015.

Skok čistega dobička in ROE

Neto čisti dobiček poslovnega leta se je v letu 2016 glede na leto 2015 povečal za 69,7%. Povečanje čistega dobička je predvsem posledica bistvenega povečanja dobička iz poslovanja, nekaj pa je k povečanju prispeval tudi boljši rezultat iz financiranja. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2016 znašala solidnih 7,8%, kar predstavlja pomembno izboljšanje glede na leto 2015.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance