IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2017

Slovenske gospodarske družbe so v letu 2017 poslovale dobro, povečale so število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. K povečanju prihodkov je najbolj prispeval izvoz na trg EU. Dinamika poslovnih odhodkov je sledila dinamiki čistih prihodkov od prodaje, iz česar je mogoče sklepati, da so se podjetja v konjukturi manj osredotočala na stroškovno učinkovitost in bolj na rast obsega poslovanja. Rast EBIT in EBITDA je zaostala za rastjo prihodkov, tako da sta se EBIT in EBITDA marži znižali. Ugodne razmere na finančnih trgih in nizke obrestne mere so prispevali k nadaljnjem izboljšanju rezultata iz financiranja. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 15,1%, tako da je donosnost lastniškega kapitala znašala 8,3%.

Visoka rast prihodkov, v ospredju izvoz

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2017 povečali za 13,4%. K povečanju prihodkov je najbolj prispevalo povečanje čistih prihodkov od prodaje na trgu EU, kjer je bila dosežena 19,4% rast. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU so se povečali za 15,8%. Gospodarski optimizem in rast plač sta prispevala tudi k izboljšanju domačega povpraševanja, tako da so gospodarske družbe na domačem trgu dosegle 11,2% rast čistih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev.

Rast poslovnih odhodkov sledila rasti prihodkov

Poslovni odhodki so se povečali za 13,4% in s tem dosegli enako stopnjo rasti kot čisti prihodki od prodaje. V okviru poslovnih odhodkov so se najbolj povečali stroški blaga, materiala in storitev (+15,0%), in sicer predvsem na račun povečanja stroškov materiala (+16,5%) in drugih stroškov storitev (+15,3%). V konjukturi so se podjetja manj osredotočala na stroškovno učinkovitost in bolj na rast obsega poslovanja. Stroški dela so se povečali za 8,2%, odpisi vrednosti pa za 4,5%. V okviru odpisov vrednosti je opazno 27,7% povečanje prevrednotevalnih poslovnih odhodkov pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih.

Povečanje dobička iz poslovanja (EBIT), znižanje marže

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT) se je v letu 2017 povečal za 10,5%. Ker je rast EBIT zaostajala za rastjo čistih prihodkov od prodaje, se je EBIT marža znižala na 4,69%. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), izračunan kot EBIT povečan za amortizacijo, se je povečal za 8,1%. EBITDA marža se je znižala in je znašala 8,36%.

Nadaljnje izboljšanje rezultata iz financiranja

Trend znižanja finančnih odhodkov iz preteklih let se je nadaljeval tudi v letu 2017 – finančni odhodki so se znižali za 20,1%, in sicer najbolj na račun znižanja finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (-41,3%). Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se znižali za 10,2%, v okviru teh finančni odhodki za obresti za 12,5%. Ugodne razmere na finančnih trgih in nizke obrestne mere so pomembno prispevali k izboljšanju rezultata iz financiranja, ki se je v letu 2017 glede na leto 2016 izboljšal za 184,4 mio EUR.

Zadolženost na dolgoročno vzdržni ravni

Po večletnem obdobju zniževanja finančnih obveznosti so se te v letu 2017 zopet povečale, in sicer za 1,4%. Ocenjujemo, da je slovensko gospodarstvo pri trenutnih rezultatih iz poslovanja doseglo dolgoročno vzdržno raven finančnih obveznosti. Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2017 dosegel 47,7%, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 58,7%. Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2017 znašalo 3,49, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 2,75, kar pomeni 8,5% znižanje glede na konec leta 2016. S tem se je kazalnik prvič po dolgem času znižal pod 3-kratnik.

Povečanje čistega dobička in ROE

Neto čisti dobiček poslovnega leta, izračunan kot razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo poslovnega leta, se je v letu 2017, glede na leto 2016, povečal za 15,1%. Povečanje čistega dobička je predvsem posledica povečanja dobička iz poslovanja (EBIT), nekaj pa je k povečanju prispeval tudi boljši rezultat iz financiranja. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2017 znašala dobrih 8,3%.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance